Raport bieżący 15/2010

Zarząd Prima Moda S.A informuje, ze w dniu 27 grudnia 2010 roku, został podpisany z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 czerwca 2006 roku. Na podstawie niniejszego aneksu zwiększony został ogólny limit wierzytelności dla Prima Moda S.A. do wysokości 6.600.000 PLN. Na zabezpieczenie podwyższonego limitu wierzytelności zmieniono aneksem kwotę zastawu rejestrowego na zapasach magazynowych do wartości 9.900.000 PLN. Pozostałe warunki finansowe umów pozostają bez zmian. Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.