Raport bieżący nr 14/2010
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Prima Moda S.A informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.Waliców 11, że w wyniku nabycia w dniu 11 sierpnia 2010 roku akcji Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udział ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez IPOPEMA TFI, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przekroczył próg 5%. Przed ww nabyciem akcji Spółki Prima Moda S.A, ALIOR SFIO posiadał 223 916 akcji tj 4,67% w ogólnej liczbie głosów na WZA, stanowiacych 7% kapitału zakładowego spółki. Na dzień niniejszego zawiadomienia ALIOR SFIO posiada 247 246 akcji Spółki Prima Moda S.A tj 5,15% głosów na WZA, co stanowi 7,73% kapitału zakładowego Spółki.
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu