Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów ogółem w spółce publicznej Prima Moda S.A

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd PRIMA MODA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Waliców 11, o przekroczeniu 5% udziału w liczbie głosów ogółem w spółce PRIMA MODA S.A. W wyniku nabycia przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI w dniu 2 lutego 2010 roku akcji spółki PRIMA MODA S.A. udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez IPOPEMA TFI w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki przekroczył próg 5%. Przed ww. nabyciem akcji Spółki, fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI posiadały łącznie 237833 akcji tj 4,95% w ogólnej liczbie głosów na WZA, stanowiących 7,43% kapitału zakładowego spółki. Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI posiadają łącznie 269098 akcji spółki, co daje 5,61% głosów na WZA i stanowi 8,41 kapitału zakładowego spółki.
Dariusz Plesiak
Prezes Zarzadu