Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd PRIMA MODA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu ul.Krasińskiego 16, o przekroczeniu 5% udziału w liczbie głosów ogółem w spółce PRIMA MODA S.A. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku zdarzenia innego niż czynność prawna, to jest w wyniku połaczenia ze spółka Inwest Connect S.A. poprzez przejęcie tej spółki. Inwest Consulting S.A. uzyskał postanowienie sądu rejestrowego rejestrujące połaczenie w dniu 24.09.2009. W wyniku połaczenia spółka Inwest Consulting S.A posiada bezpośrednio 260.363 akcji Prima Moda S.A, uprawniających do 260.363 głosów na WZA. Akcje te stanowią 8,14% w kapitale zakładowym Prima Moda S.A i 5,42% w ogólnej liczbie głosów. Podmioty zależne Inwest Consulting S.A nie posiadają akcji spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej. Przed połączeniem Inwest Consulting S.A posiadał bezpośrednio 239.990 akcji, uprawniających do 230.990 głosów, co stanowiło 7,5% w kapitale oraz 4,99 % w ogólnej liczbie głosów w spółce Prima Moda S.A.
Dariusz Plesiak – Prezes Zarzadu