Raport bieżący nr 7/2009

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd PRIMA MODA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu ul.Krasińskiego 16, o przekroczeniu 5% udziału w liczbie głosów ogółem w spółce PRIMA MODA S.A. W wyniku nabycia w dniu 25 marca 2009 roku akcji spółki PRIMA MODA S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych spółka Inwest Consulting S.A. posiada bezpośrednio oraz pośrednio (wraz ze swoim podmiotem zależnym, spółką Inwest Connect S.A.) 243.450 (dwieście czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji PRIMA MODA S.A., uprawniających do 243.450 (dwieście czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów na WZA. Akcje te stanowią 7,61% w kapitale zakładowym PRIMA MODA S.A. i 5,07% w ogólnej liczbie głosów. Przed przekroczeniem progu, Inwest Consulting S.A. posiadał bezpośrednio oraz pośrednio (wraz ze swoim podmiotem zależnym, spółką Inwest Connect S.A.) 239.950 akcji, uprawniających do 239.950 głosów, co stanowiło 7,50% w kapitale oraz 4,998% w ogólnej liczbie głosów w spółce PRIMA MODA S.A.

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu