Raport bieżący nr 2/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A. informuje, że w 2008 roku opublikował następujące informacje na podstawie art.56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Raporty bieżące:
1/2008 Znacząca umowa z Raiffeisen Bank Polska S.A – aneks do umowy o limit wierzytelności (11.01.2008),
2/2008 Znacząca umowa z Raiffeisen Bank Polska S.A. – aneks do umowy zastawu rejestrowego (11.01.2008),
3/2008 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku (25.01.2008),
4/2008 Terminy publikacji raportów okresowych w 2008 roku (25.01.2008),
5/2008 Zawarcie umowy – informacja poufna (28.01.2008),
6/2008 Zawarcie umowy – informacja poufna (04.02.2008),
5/2008 korekta RB 5/2008 – zawarcie umowy – informacja poufna (18.03.2008),
7/2008 korekta raportu kwartalnego Q IV/2007 (18.03.2008),
8/2008 Zawarcie umowy informacja poufna (18.03.2008),
9/2008 Zawarcie znaczącej umowy (21.03.2008)
10/2008 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (19.05.2008),
11/2008 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2007 (21.05.2008),
12/2008 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Prima Moda S.A. z działalności w 2007 roku (26.05.2008)
13/2008 Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad WZA w dniu 10 czerwca 2008 r. (02.06.2008), 13/2008 Korekta raportu bieżącego 13/2008 (04.06.2008),
14/2008 Znacząca umowa z Raiffeisen Bank Polska S.A. – aneks do umowy o limit wierzytelności (06.06.2008), 15/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 10.06.2008 – treść podjętych uchwał (10.06.2008), 16/2008 Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 10.06.2008 (12.06.2008), 17/2008 Dywidenda za 2007 rok (12.06.2008),
18/2008 Zawarcie znaczącej umowy (23.06.2008),
19/2008 Raport ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2007 roku (01.07.2008),
20/2008 Zawarcie umowy – informacja poufna (01.07.2008),
21/2008 Zawarcie umowy – informacja poufna (21.07.2008),
22/2008 Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych (30.07.2008)
23/2008 Zawarcie umowy – informacja poufna (30.07.2008),
24/2008 Korekta raportu kwartalnego QII/2008 (07.08.2008),
25/2008 Zawarcie umów znaczących (22.09.2008)
26/2008 Zawarcie umowy – informacja poufna (25.09.2008),
27/2008 Zawarcie umowy – informacja poufna (01.10.2008),
28/2008 Zawarcie umowy – informacja poufna (09.10.2008)
29/2008 Weryfikacja prognozy (31.12.2008),
Raporty okresowe:
Raport kwartalny Q 4/2007 (14.02.2008),
Raport kwartalny – korekta Q 4/2007 (20.03.2008),
Raport kwartalny Q 1/2008 (05.05.2008),
Raport roczny R 2007 (26.05.2008),
Raport kwartalny Q 2/2008 (04.08.2008)
Raport kwartalny – korekta Q2/2008 ( 07.08.2008),
Raport półroczny P 2008 (30.09.2008)
Raport kwartalny Q 3/2008 (04.11.2008),
Zgodnie z wymogami art. 27 Rozporządzenia Komisji (WE) 809/2004 Emitent wskazuje, że niektóre informacje zawarte w poniższym zestawieniu i raportach mogą być nieaktualne.
Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są dostępne na stronie internetowej Spółki www.primamoda.com.pl
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu