Raport bieżący nr 3/2008 
Zarząd Prima Moda S.A. informuje, że w 2007 roku opublikował następujące informacje na podstawie art.56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

1/2007 Przystąpienie do systemu ESPI (04.10.2007)

2/2007 Złożenie aneksu do prospektu do KNF w związku z zamiarem przesunięcia terminu subskrypcji (17.10.2007)

3/2007 Zatwierdzenie aneksu nr 2 do Prospektu (17.10.2007)

4/2007 Zatwierdzenie aneksu nr 1 do Prospektu (19.10.2007)

5/2007 Zatwierdzenie aneksu nr 3 do Prospektu (25.10.2007)

6/2007 Zatwierdzenie aneksu nr 4 do Prospektu (29.10.2007)

7/2007 Ustalenie ceny emisyjnej akcji (31.10.2007)

8/2007 Zatwierdzenie aneksu nr 5 do Prospektu (05.11.2007)

9/2007 Informacja o przydziale akcji serii C (15.11.2007)

10/2007 Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (16.11.2007)

11/2007 Złożenie wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i PDA Prima Moda S.A. do obrotu na GPW na rynku podstawowym (16.11.2007)

12/2007 Dopuszczenie akcji i PDA do obrotu na GPW (19.11.2007)

13/2007 Rejestracja PDA w KDPW (19.11.2007)

14/2007 Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz wyznaczenie pierwszego notowania na dzień 20 listopada 2007 r. (19.11.2007)

15/2007 Zawarcie umowy – informacja poufna (05.12.2007)

16/2007 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (06.12.2007)

17/2007 Wprowadzenie do obrotu akcji serii B i serii C, wyznaczenie pierwszego dnia notowań oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowań PDA (18.12.2007)

18/2007 Rejestracja akcji w KDPW (21.12.2007)

19/2007 Informacja o subskrypcji i sprzedaży akcji Prima Moda S.A. (21.12.2007)

20/2007 Zawarcie umowy – informacja poufna (28.12.2007)

21/2007 Zawarcie znaczącej umowy (28.12.2007)

22/2007 Weryfikacja prognozy wyników finansowych na 2007 rok

Zgodnie z wymogami art. 27 Rozporządzenia Komisji (WE) 809/2004 Emitent wskazuje, że niektóre informacje zawarte w poniższym zestawieniu i raportach mogą być nieaktualne.

Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są dostępne stronie internetowej Spółki www.primamoda.com.pl

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2008-01-25 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak  
  2008-01-25 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka