Raport bieżący nr 1/2008

Zarząd Prima Moda S.A. informuje, że w dniu 11 stycznia 2008 roku otrzymał obustronnie podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 czerwca 2006 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. na podstawie którego zwiększony został ogólny limit wierzytelności do wysokości 4.000.000 PLN, wynikający z podwyższenia limitu gwarancji bankowych. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach tego rodzaju. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową WIBOR powiększoną o marżę Banku. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Podwyższenie limitu gwarancji bankowych Zarząd wykorzysta do zrealizowania celów spółki zaplanowanych na 2008 rok związanych z realizacjią nowych kontraktów.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2008-01-11 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak  
  2008-01-11 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka