Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie par. 33 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje informację o zakończonej ofercie publicznej:

1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 5.11.2007 r.; data zakończenia subskrypcji: 13.11.2007 r.

2. Data przydziału: 15.11.2007 r.

3. Przedmiotem publicznej oferty było 1.200.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 złoty każda, oferowanych przez Spółkę w ramach subskrypcji . 4. Stopa redukcji: w Transzy Dużych Inwestorów stopa redukcji wyniosła 2,58 % (stopa alokacji wyniosła 0,974). W Transzy Otwartej redukcja nie wystąpiła.

5. W Transzy Dużych Inwestorów przyjęto 6 prawidłowo złożonych i prawidłowo opłaconych zapisów na 715.999 szt. Akcji. W Transzy Otwartej przyjęto 351 prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów na 500.000 akcji.

6. W Transzy Otwartej przydzielono 500.000 akcji, w Transzy Dużych Inwestorów przydzielono 700.000 akcji .

7. Cena Emisyjna akcji serii C wyniosła 12 zł za jedną akcję.

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje: w Transzy Dużych Inwestorów — 6. W Transzy Otwartej — 351.

9. Nie zawierano umów o subemisję.

10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 14.400.000 zł.

11. Na dzień dzisiejszy łączne koszty emisji zaksięgowane i szacowane wyniosą ok 886.350 pln brutto, z czego:

– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: ok. 332.320 pln

– wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,

– koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: ok. 361.608 pln.

– promocji oferty: ok. 192.422 pln

Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki.

12. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na 1 akcję serii C (1.200.000 akcji emitowanych): 0,73 zł

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2007-12-21 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak  
  2007-12-21 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka