W związku z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd PRIMA MODA S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., informujący o zarejestrowaniu, w dniu 20 grudnia 2007 roku, 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C pierwszej emisji PRIMA MODA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł każda i oznaczonych kodem PLPRMMD00012. Łączna liczba akcji po rejestracji wynosi 1.600.000

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2007-12-21 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak  
  2007-12-21 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka