WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58 707 57 205 14 069 13 817
II. Zysk (strata) na działalnosci operacyjnej -4 372 2 144 -1 048 518
III. Zysk (strata) brutto -4 250 518 -1 019 125
IV. Zysk (strata) netto -3 853 535 -923 129
V. Aktywa razem 31 344 34 684 7 667 7 853
VI. Aktywa trwałe 8 160 9 601 1 996 2 174
VII. Aktywa obrotowe 23 184 25 083 5 671 5 679
VIII. Kapitały własne 9 960 13 813 2 436 3 127
IX. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 391 362
X. Zobowiązania razem 21 384 20 871 5 231 4 725
XI. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 21 049 20 724 5 149 4 692
XII. Liczba akcji – szt 3 200 3 200 3 200 3 200
XIII. Zysk (strata) na jedna sztukę akcji (w zł/EUR) -1,20 0,17 -0,29 0,04
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej 1 532 1 708 367 413
XV. Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej -946 -3 108 -227 -751
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 444 1 807 106 436
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych 1 030 407 247 98

ZAŁĄCZNIKI List Prezesa Zarządu Sprawozdanie Finansowe za 2012 Sprawozdanie z działalności w 2012 Opinia i raport biegłego rewidenta