WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57 205 52 781 13 817 13 181
II. Zysk (strata) na działalnosci operacyjnej 2 144 852 518 213
III. Zysk (strata) brutto 518 912 125 228
IV. Zysk (strata) netto 535 943 129 235
V. Aktywa razem 34 684 32 183 7 853 8 126
VI. Aktywa trwałe 9 601 8 263 2 174 2 086
VII. Aktywa obrotowe 25 083 23 920 5 679 6 040
VIII. Kapitały własne 13 813 13 166 3 127 3 324
IX. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 362 404
X. Zobowiązania razem 20 871 19 017 4 725 4 802
XI. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 20 724 18 728 4 692 4 729
XII. Liczba akcji – szt 3 200 3 200 3 200 3 200
XIII. Zysk (strata) na jedna sztukę akcji (w zł/EUR) 0,17 0,29 0,04 0,07
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej 1 708 41 413 10
XV. Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej -3 108 -869 -751 -217
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 807 763 436 191
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych 407 -65 98 -16

ZAŁĄCZNIKI List Prezesa Zarządu Sprawozdanie Finansowe za 2011 Sprawozdanie z działalności w 2011 Opinia biegłego rewidenta Raport biegłego rewidenta