WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2009 2010 2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 52 781 43 336 13 181 9 984
II. Zysk (strata) na działalnosci operacyjnej 852 -2 483 213 -572
III. Zysk (strata) brutto 912 -1 957 228 -451
IV. Zysk (strata) netto 943 -2 066 235 -476
V. Aktywa razem 32 183 35 065 8 126 8 535
VI. Aktywa trwałe 8 263 9 331 2 086 2 271
VII. Aktywa obrotowe 23 920 25 734 6 040 6 264
VIII. Kapitały własne 13 167 12 385 3 325 3 015
IX. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 404 389
X. Zobowiązania razem 19 017 22 680 4 802 5 521
XI. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 18 728 22 341 4 729 5 438
XII. Liczba akcji – szt 3 200 3 200 3 200 3 200
XIII. Zysk (strata) na jedna sztukę akcji (w zł/EUR) 0,29 -0,65 0,07 -0,15
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej 41 2 894 10 667
XV. Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej -869 -3 611 -217 -832
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 763 -561 191 -129
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych -65 -1 278 -16 -294

ZAŁĄCZNIKI List Prezesa 2010 Oświadczenia Sprawozdanie finansowe za 2010 Sprawozdanie z działalności za 2010 Opinia audytora Raport audytora