WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2010 półrocze /2009 półrocze / 2010 półrocze / 2009
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałow 23 865,00 17 218,00 5 960,00 3 811,00
II. Zysk (strata) na działalnosci operacyjnej -1 136,00 -2 090,00 -284,00 -463,00
III. Zysk (strata) brutto -1 194,00 -2 416,00 -298,00 -535,00
IV. Zysk (strata) netto -1 128,00 -2 485,00 -282,00 -550,00
V. Aktywa razem 31 801,00 29 342,00 7 671,00 6 565,00
VI. Aktywa trwałe 8 796,00 8 527,00 2 122,00 1 908,00
VII. Aktywa obrotowe 23 005,00 20 815,00 5 549,00 4 657,00
VIII. Kapitał własny 11 257,00 11 966,00 2 715,00 2 677,00
IX. Kapitał akcyjny 1 600,00 1 600,00 386,00 358,00
X. Zobowiązania razem 20 544,00 17 375,00 4 955,00 3 887,00
XI. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 20 253,00 17 262,00 5 885,00 3 862,00
XII. Liczba akcji – tys szt 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00
XIII. Zysk (strata) netto na jedną akcje (zł/Eur) -0,35 -0,78 0,00 0,00
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej -93,00 1 114,00 -23,00 247,00
XV. Przepływy pieniężne netto z działalnosci inwestycyjnej -522,00 -2 103,00 -130,00 -465,00
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -53,00 58,00 -13,00 13,00
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych -667,00 -930,00 -167,00 -206,00

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
Załączniki:Oświadczenia 2010 Raport z przeglądu Skrócone sprawozdanie finansowe Sprawozdanie zarządu