WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 391 17 743 5 954 4 631  
  II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 9 141 7 064 2 669 1 844  
  III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 135 298 -331 78  
  IV. Zysk (strata) brutto -709 256 -207 67  
  V. Zysk (strata) netto -733 229 -214 60  
  VI. Aktywa razem 26 811 15 104 7 866 3 998  
  VII. Aktywa trwałe 6 297 3 095 1 848 819  
  VIII. Aktywa obrotowe 20 514 12 009 6 019 3 179  
  IX. Kapitały własne 16 289 2 629 4 779 696  
  X. Kapitał akcyjny 1 600 1 000 469 265  
  XI. Zobowiązania razem 10 522 12 475 3 087 3 302  
  XII. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 10 400 12 344 3 051 3 268  
  XIII. Liczba akcji – szt 3 200 1 000 3 200 1 000  
  XIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/Euro) -0,23 0,23 -0,07 0,06  
  XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 989 1 022 -581 271  
  XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 889 -1 997 -1 136 -529  
  XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -183 1 112 -53 294  
  XVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych -6 061 137 -1 770 36  

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa Załącznik do sprawozdania Q 3 2008.pdf