WYBRANE DANE FINANSOWE
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2007 2006 2007 2006  
  I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 29 793 19 242 7 888 4 935  
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 708 1 414 452 363  
  III. Zysk (strata) brutto 2 089 1 391 553 357  
  IV. Zysk (strata) netto 1 805 1 082 478 278  
  V. Aktywa razem 26 537 8 081 7 408 2 109  
  VI. Aktywa trwałe 3 619 1 153 990 301  
  VII. Aktywa obrotowe 22 918 6 927 6 398 1 808  
  VIII. Kapitał własny 17 662 2 749 4 931 718  
  IX. Kapitał akcyjny 14 150 1 000 3 950 261  
  X. Zobowiazania razem 8 875 5 179 2 478 1 352  
  XI. – w tym zobowiązania krótkoterminowe 8 668 5 122 2 425 1 337  
  XII. Liczba akcji/udziałów – w szt 3 200 1 000 3 200 1 000  
  XIII. Zysk (strata) netto na udział (w zł / Euro) 0,56 1 082 0,16 282  
  XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 094 1 560 290 400  
  XV. Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej -2 737 -624 -725 -160  
  XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 528 -758 3 847 -194  
  XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych 10 700 178 2 987 46  
     
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa
KOREKTA RAPORTU
 

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

 
  Skorygowany raportem bieżącym nr     z dnia   o treści:  
     
  Plik Opis  
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

 
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)  
  Plik Opis  
  Sprawozdanie finansowe 2007.pdf Sprawozdanie finansowe 2007  
  Sprawozdanie z działalności 2007.pdf Sprawozdanie z działalności 2007  
  Raport MSSF 2007.pdf Raport biegłego  
  Opinia MSSF 2007.pdf Opinia biegłego  
  List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu  
  OŚWIADCZENIA ZARZĄDU.pdf Oświadczenia  
  Propozycja Zarządu ws podziału zysku za 2007.pdf Propozycja podziału zysku  
  Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania Dobrych Praktyk w 2007.pdf Raport ze stosowania Dobrych Praktyk w 2007  
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

 
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2008-05-26 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak  
  2008-05-26 Renata Jankiewicz-Plesiak Wiceprezes Zarządu Renata Jankiewicz-Plesiak  
  2008-05-26 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka  
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

 
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2008-05-26 Marzena Pacula Dyrektor Finansowy Marzena Pacula  

Sprawozdanie_finansowe_2007_200805260000088951

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2007_200805260000088951

Raport_MSSF_2007_200805260000088951

Opinia_MSSF_2007_200805260000088951

List_Prezesa_Zarzadu_200805260000088951

OSWIADCZENIA_ZARZADU_200805260000088951

Propozycja_Zarzadu_ws_podzialu_zysku_za_2007_200805260000088951

Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_stosowania_Dobrych_Praktyk_w_2007_200805260000088951