Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

PRIMA MODA SA (6/2020)  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRIMA MODA S.A. Raport bieżący z plikiem 6/2020 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweZarząd PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Parafialna 27, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000271081, działając na podstawie art. 395 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402[1] § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 15 września 2020 r., na godzinę 13.00, które odbędzie się we Wrocławiu, przy ul. Rynek 60, Kancelaria Notarialna A.Romanowicz, K. Kamińska, T. Kalinowski s.c.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA stanowi załącznik do niniejszego raportu.
PRIMA MODA SA (7/2020)  Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Raport bieżący z plikiem 7/2020  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweZarząd Prima Moda S.A. („Emitent, „Spółka”) w załączeniu podaje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 15 września 2020 r. Jednocześnie Emitent informuje, że Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad.