KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2022
Data sporządzenia:2022-01-31
Skrócona nazwa emitenta
PRIMA MODA S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) podaje do
publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:
Raport roczny za 2021 – 29 kwietnia 2022 r.
Raport za Q1/2021 – 27 maja 2022
Raport za H1/2021 – 30 wrzesień 2022
Raport za Q3/2021 – 25 listopad 2022

Raport za Q4/2021 oraz Q2/2022 nie będzie publikowany, zgodnie z § 79 ust. 2 Ministra Finansów z
dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.

Podstawa prawna: § 80 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r.
poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim