PRIMA MODA S.A.: wyniki finansowe

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2020 (rok)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie zł
data przekazania :2020-09-30
PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIMA MODA S.A. Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
52 – 233 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Parafialna 27
(ulica) (numer)
71 344 84 81 71 342 13 25
(telefon) (fax)
biuro@primamoda.com.pl www.primamoda.com.pl
(e-mail) (www)
897-16-48-802 932270815
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody ze sprzedaży
7230
11647
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej
(511)
197
III. Zysk (strata) netto
(433)
13
IV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(0,13)
0
V. Aktywa trwałe
13687
14626
VI. Aktywa obrotowe
14982
14936
VII. Kapitał własny
10410
11084
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020.pdfSprawozdanie finansowe za I półrocze 2020.pdf Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020
Sprawozdanie z działalności I półrocze 2020.pdfSprawozdanie z działalności I półrocze 2020.pdf Sprawozdanie z działalności I półrocze 2020
Raport z przeglądu Prima Moda S.A..pdfRaport z przeglądu Prima Moda S.A..pdf Raport z przeglądu Prima Moda S.A.
Oświadczenie Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2020-10-01Dariusz PlesiakPrezes Zarządu