Zarząd PRIMA MODA S.A., z siedzibą w Warszawie na podstawie § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U.2018 poz. 757, przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

  1. Jednostkowe raporty kwartalne:
  • za I kwartał 2019 r. – dnia 27 maja 2019 r.
  • za III kwartał 2019 r. – dnia 25 listopada 2019 r.
  1. Jednostkowy raport za I półrocze 2019 r. – dnia 16 września 2019 r.
  2. Jednostkowy raport roczny za 2018 r. – dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zarząd PRIMA MODA S.A. oświadcza, że zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2018 i II kwartał roku obrotowego 2019.