PMA Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:
Raport roczny za 2019 – 30 kwietnia 2020 r.
Raport za Q1/2020 – 29 maja 2020
Raport za H1/2020 – 30 wrzesień 2020
Raport za Q3/2020 – 27 listopad 2020
Raport za Q4/2019 oraz Q2/2020 nie będzie publikowany, zgodnie z § 79 ust. 2 Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podstawa prawna: § 80 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.