Raport bieżący 2/2022

Zarząd Prima Moda S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wstępne niezaudytowane wybrane jednostkowe dane finansowe Prima Moda S.A. za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku:

Rachunek zysków i strat

a) Przychody netto ze sprzedaży: 13.460 tys. zł

b) EBITDA: 2.501 tys. zł

c) Rentowność EBIDTA: 8,46%

d) EBIT: 1,744 tys. zł

Wybrane pozycje bilansowe

a) Kapitały własne: 10.278 tys. zł ( wzrost o 11,91%)

b) Stan środków pieniężnych: 507 tys. zł (wzrost o 171%)

c) Kredyty i pożyczki 5.663 tys. zł (spadek o 21%)

Poprawa zysku EBITDA oraz marży EBIDTA to efekt istotnej zmiany modelu biznesowego w zakresie rosnącego udziału kanału e-commerce w strukturze sprzedaży Spółki oraz efektywnego wykorzystania warunków rynkowych jak również optymalizacji operacyjno-kosztowej działalności.

Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, że przedstawione szacunki wyniku finansowego:

– są wstępne i nie podlegały badaniu biegłego rewidenta;

– zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania;

– powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po opublikowania szacunkowych danych.

Zarząd Spółki zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym w dniu 29 kwietnia 2022 roku i mogą różnić się od wskazanych powyżej wstępnych danych finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1