Zarząd Prima Moda S.A. „Spółka, Emitent” podaje do publicznej wiadomości założenia przyjętej uchwałą Zarządu, w dniu 11 maja 2022 roku, Strategii Rozwoju na lata 2022-2024 (dalej „Strategia”), której kluczowymi celami jest wzrost skali działalności, rentowności i efektywności biznesu.
Spółka obserwując dotychczasowy zgodny z oczekiwaniami proces transformacji działalności w kierunku ecommerce w branży fashion oraz biorąc pod uwagę sprzyjające perspektywy rynkowe na rynkach państw członkowskich Unii Europejskiej (dalej „UE”) zdecydowała o opracowaniu strategii wyznaczającej cele biznesowe i metody ich osiągnięcia w perspektywie średnioterminowej, obejmującej lata 2022-2024. Dane zamieszczone w Strategii nie stanowią prognozy lub szacunku przyszłych wyników finansowych Spółki. Prezentowane dane stanowią jedynie informację na temat planowanych obszarów działania Emitenta i oraz kierunków rozwoju. Strategia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.