Blog Archives

PMA Strategia Spółki na lata 2022-2024

Zarząd Prima Moda S.A. „Spółka, Emitent” podaje do publicznej wiadomości założenia przyjętej uchwałą Zarządu, w dniu 11 maja 2022 roku, Strategii Rozwoju na lata 2022-2024 (dalej „Strategia”), której kluczowymi celami jest wzrost skali działalności, rentowności i efektywności biznesu.
Spółka obserwując dotychczasowy zgodny z oczekiwaniami proces transformacji działalności w kierunku ecommerce w branży fashion oraz biorąc pod uwagę sprzyjające perspektywy rynkowe na rynkach państw członkowskich Unii Europejskiej (dalej „UE”) zdecydowała o opracowaniu strategii wyznaczającej cele biznesowe i metody ich osiągnięcia w perspektywie średnioterminowej, obejmującej lata 2022-2024...

Czytaj dalej

PRIMA MODA S.A.: Korekta raportu okresowego za 2021 rok

Treść raportu:
Zarząd Prima Moda S.A. „Emitent/Spółka” informuje, że w raporcie rocznym za 2021 r. opublikowanym w dniu 29 kwietnia 2022 r. część plików została w załączona sposób nieodpowiedni, co spowodowało publikację raportu rocznego z niepełnym zestawem składników przedmiotowego raportu.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o ponownej publikacji raportu rocznego Prima Moda S.A. za 2021 rok w formie odrębnego raportu wraz z kompletem plików wchodzących w skład raportu rocznego.

Od dnia pierwotnego opublikowania raportu za 2021 r...
Czytaj dalej

PRIMA MODA S.A.: wyniki finansowe 2021

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
2021202020212020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów131741582728783573
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej155954659421221
III. Zysk (strata) brutto1065-1093233-249
IV. Zysk (strata) netto998-1093218-244
V. Liczba akcji w sztukach3200320032003200
VI. Aktywa trwałe115591151125132494
VII. Kapitał własny9862918421441990
VIII. Zobowiązania długoterminowe41221845896400
IX. Zobowiązania krótkoterminowe125001414627183065
X. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)3,082,870,670,62
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej877889192199
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności nwestycyjnej-7460-1630
XIII...
Czytaj dalej

PRIMA MODA SA (2/2022) Wstępne niezaudytowane dane finansowe Prima Moda S.A. za 2021 rok

Raport bieżący 2/2022

Zarząd Prima Moda S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wstępne niezaudytowane wybrane jednostkowe dane finansowe Prima Moda S.A. za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku:

Rachunek zysków i strat

a) Przychody netto ze sprzedaży: 13.460 tys. zł

b) EBITDA: 2.501 tys. zł

c) Rentowność EBIDTA: 8,46%

d) EBIT: 1,744 tys. zł

Wybrane pozycje bilansowe

a) Kapitały własne: 10.278 tys. zł ( wzrost o 11,91%)

b) Stan środków pieniężnych: 507 tys. zł (wzrost o 171%)

c) Kredyty i pożyczki 5.663 tys. zł (spadek o 21%)

Poprawa zysku EBITDA oraz marży EBIDTA to efekt istotn...

Czytaj dalej

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r. Prima Moda S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-31
Skrócona nazwa emitenta
PRIMA MODA S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) podaje do
publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:
Raport roczny za 2021 – 29 kwietnia 2022 r.
Raport za Q1/2021 – 27 maja 2022
Raport za H1/2021 – 30 wrzesień 2022
Raport za Q3/2021 – 25 listopad 2022

Raport za Q4/2021 oraz Q2/2022 nie będzie publikowany, zgodnie z § 79 ust...

Czytaj dalej

PRIMA MODA S.A.: wyniki finansowe


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys.w tys.EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-301 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-301 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-301 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży towarów97851100821462478
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej99529521866
III. Zysk (starta) brutto60127913263
IV. Zysk (starta) netto49127510862
V. Liczba udziałów/akcji w sztukach3200320032003200
VI. Zobowiązania długoterminowe1339530289117
VII. Zobowiązania krótkoterminowe15320153...
Czytaj dalej