Blog Archives

Sprawozdanie finansowe Prima Moda 2019

Czytaj dalej

Raport półroczny I/2020

PRIMA MODA S.A.: wyniki finansowe

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2020 (rok)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie zł
data przekazania :2020-09-30
PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIMA MODA S.A. Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (...
Czytaj dalej

Raport bieżący 1/2020

PMA Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:
Raport roczny za 2019 – 30 kwietnia 2020 r.
Raport za Q1/2020 – 29 maja 2020
Raport za H1/2020 – 30 wrzesień 2020
Raport za Q3/2020 – 27 listopad 2020
Raport za Q4/2019 oraz Q2/2020 nie będzie publikowany, zgodnie z § 79 ust. 2 Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz...

Czytaj dalej

Raport bieżący 10/2019

PMA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 18 września 2019 roku

Zarząd Prima Moda Spółka Akcyjna informuje, że zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prima Moda S.A. w dniu 18 września 2019 r., następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

Renata Jankiewicz-Plesiak, Dariusz Plesiak – 1 819 982 akcji, z których przysługiwało 3 319 982 głosów na NWZ i które stanowiły 97,07% głosów na NWZ; oraz 69,16 % udziału w ogólnej liczbie głosów spółki. Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 4.800.000 głosów.

Czytaj dalej

Raport bieżący 9/2019

PMA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Prima Moda S.A. („Emitent, „Spółka”) w załączeniu podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 18 września 2019 r.

NWZ_PMSA.pdf

Czytaj dalej

Raport bieżący 8/2019

PMA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku. Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą w Warszawie informuje, iż raport okresowy za pierwsze półrocze 2019 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku na dzień 16 września 2019 r., zostanie opublikowany w dniu 30 września 2019 roku. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim...

Czytaj dalej

Raport bieżący 6/2019

PMA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRIMA MODA S.A.

Zarząd PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000271081, działając na podstawie art. 398 KSH, zwołuje w trybie art. 402[1] § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 18 września 2019 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Wilcza 33/23, 00-544 Warszawa, Kancelaria Notarialna Edyta Niemirska Agata Redlicka-Skupińska Notariusze spółka cywilna.

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA stanowi załącznik do niniejszego raportu.

6416427552855681_1.pdf

6416427552855681_2.pdf

6416427552855681_3.pdf

... Czytaj dalej