W załączniku raport śródroczny za I półrocze 2019

sprawozdanie_finansowe_1H2019_01.pdf

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_I_polrocze_2019_01.pdf

Stanowisko_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_dot_zastrzezenia_01.pdf

oswiadczenie_zarzadu_IH_01.pdf

Raport_z_przegladu_Prima_Moda_-sig_01.pdf