WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21923 26334 5154 6187
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1957 1525 460 358
III. Zysk (strata) brutto 1404 1254 330 294
IV. Zysk (strata) netto 1482 1354 348 318
V. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,46 0,42 0,11 0,10
VI. Kapitał własny 11702 10097 2740 2343
VII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 3,66 3,16 0,86 0,76
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 86 -1716 20 -403
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 63 -138 15 -32
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 -1237 -4 -291
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

31784058_Raport_3Q_PM_SA_2018.pdf