Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że nastąpił przedterminowy (wcześniejszy) wykupu obligacji serii B, a w dniu 15 października 2018 r. obligatariusz potwierdził dokonanie przez Emitenta wcześniejszego wykupu całości obligacji serii B, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 21/2016 i 22/2016. Wykupione zostały wszystkie obligacje serii B, tj. 4.000 sztuk o wartość 1.000,00 zł każda, tj. łącznej wartości 4 mln PLN. W związku z całkowitym wcześniejszym wykupem obligacji serii B całość zobowiązań dotyczących obligacji serii B została spełniona, w związku z czym wszystkie wierzytelności z tytułu obligacji serii B wygasły, a obligacje zostały umorzone, jak również nastąpiło wygaśnięcie zabezpieczeń ustanowionych z tytułu emisji obligacji serii B. 

Wcześniejszy wykup obligacji nastąpił w związku z uprawnieniem Emitenta do wcześniejszego wykupu, przewidzianym w warunkach emisji obligacji serii B.