Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą w Warszawie informuje, iż raport okresowy za pierwsze półrocze 2018 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku na dzień 13 sierpnia 2018 r., zostanie opublikowany wcześniej tj. w dniu 09 sierpnia 2018 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe