Prima Moda S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Emitenta podjął uchwałę o przedstawieniu do zaopiniowania Radzie Nadzorczej, wniosku skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, zgodnie z którym Zarząd zarekomenduje brak wypłaty dywidendy za rok 2017.
Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku wypracowanego w roku 2017 w ten sposób, że wypracowany zysk netto w wysokości 1.476.586,72 zł, zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe