WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
2017 2016  2017 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów                           
35649 35838  8398 8188
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej  2117 9495 499  2169
III. Zysk _strata_ brutto  1417  8928 334  2040
IV. Zysk _strata_ netto  1477 8931  348 2040
V. Liczba akcji w sztukach 3200 3200  3200 3200
VI. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą  _zł/euro_                           
0,46 2,79 0,11 0,64
VII. Kapitał własny  10220  8742 2450 1976
VIII. Zobowiązania długoterminowe   491 4392 118 993
IX. Zobowiązania krótkoterminowe  
  16892 17158 4050 3878
X. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_                           
3,19 2,73 0,76  0,62
XI. Przepływy pieniężne netto  z działalności operacyjnej   -355 -2997 -84 -685
XII. Przepływy pieniężne netto   z działalności inwestycyjnej -220 724  -52 165
XIII. Przepływy pieniężne netto 
-2217 4848  -522 1108

List_Prezesa_Zarzadu_oraz_Sprawozdanie_Finansowe_za_2017_rok_201804111781628509.pdf

Sprawozdanie_z_badania_Niezaleznego_Bieglego_Rewidenta_201804111781628509.pdf

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Prima_Moda_SA_201804111781628509.pdf