Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą w Warszawie informuje, iż raport roczny za 2017 rok, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku na dzień 30 kwietnia 2018 r., zostanie opublikowany wcześniej tj. w dniu 11 kwietnia 2018 roku. 
Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe