Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z dnia 14 grudnia 2017 r. – w trybie art. 69 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

W załączeniu Zarząd przekazuje treść przedmiotowego zawiadomienia.
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie.pdf