Raport półroczny P/2017
(3 załączniki)
Za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30 zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF w walucie PLN
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN    w tys. EUR  
  półrocze / 2017 półrocze/2016 półrocze / 2017 półrocze/2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17339 17941 4082 4096
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 970 -964 228 -220
III. Zysk _strata_ brutto 750 -1275 177 -291
IV. Zysk _strata_ netto 840 -1275 198 -291
V. Liczba akcji w sztukach 3200 3200 3200 3200
VI. Zysk _strata_ netto na akcję _zł/euro_ 0,26 -0,4 0,06 -0,09
VII. Kapitał własny 9583 8742 2267 1976
VIII. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ 2,99 2,73 0,71 0,62
IX. Zobowiązania długoterminowe 5479 4392 1296 993
X. Zobowiązania krótkoterminowe 12273 17158 2904 3878
 
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Raport_Polroczny_01.01.2017_30.06.2017_01.pdf

Polroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_30.06.2017_01.pdf

Raport_Bieglego_Rewidenta_30.06.2017_01.pdf