Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą w Warszawie informuje, iż raport okresowy za I półrocze 2017 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 5/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku na dzień 9 sierpnia 2017 r., zostanie opublikowany wcześniej tj. w dniu 7 sierpnia 2017 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.