Prima Moda S.A. _Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Emitenta podjął uchwałę o przedstawieniu do zaopiniowania Radzie Nadzorczej, wniosku skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, zgodnie z którym Zarząd zarekomenduje brak wypłaty dywidendy za rok 2016.
Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku wypracowanego w roku 2016 w ten sposób, że wypracowany zysk netto w wysokości 8.931.943,29 zł, zostaje przeznaczony w kwocie 4.279.618,34 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, a w kwocie 4.703.575,95 zł na kapitał zapasowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe