Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu _Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 21 grudnia 2016 roku wpłynął do siedziby Spółki podpisany egzemplarz zawartego w dniu 19 grudnia 2016 roku aneksu do umowy pożyczki, o której Emitent informował komunikatem nr 4/2016. Na mocy zawartego aneksu zmienił się termin zwrotu pożyczki, który został określony na dzień 19 grudnia 2018 r.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Spółką Prima Moda S.A., a Pożyczkodawcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe. Pani Renata Jankiewicz-Plesiak współpracuje ze Spółką Prima Moda w oparciu o umowę współpracy oraz wraz z Panem Dariuszem Plesiakiem będącym Prezesem Zarządu jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 56,87 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 71,25 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe