Raporty bieżące 26/2008
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
Zarząd Prima Moda S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym podpisanej obustronnie umowy najmu z OIK Zabrze Retail Centre II Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, na lokal w Centrum Handlowym "Platan" w Zabrzu, przeznaczony na salon firmowy Prima Moda (planowany termin otwarcia 12.2008 r). Umowa została zawarta na czas oznaczony a jej warunki nie odbiegają od powszechnie przyjętych w obrocie gospodarczym dla umów tego rodzaju. Umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych, jednakże Zarząd podaje fakt zawarcia przedmiotowej umowy do publicznej wiadomości, gdyż stanowi ona etap realizacji celów emisji akcji serii C oraz ma potencjalnie duże znaczenie dla przychodów Spółki w przyszłości.
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu