Raport bieżący nr 16/2008
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd PRIMA MODA S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 10 czerwca 2008 r.
Załączniki:

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu