Zarząd PRIMA MODA S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2007r. powziął wiadomość o otrzymaniu podpisanych przez obie strony egzemplarzy umowy na wynajem nowego lokalu dla salonu firmowego Prima Moda w galerii handlowej w Częstochowie. Umowa została zawarta na okres10 lat, pomiędzy PRIMA MODA S.A. i Polimeni International Częstochowa Sp z o.o. Szacunkowa wartość umowy wynosi 2.672.000 PLN brutto co stanowi ponad 10 % wartości kapitałów własnych emitenta, w związku z czym umowa ta spełnia przesłanki do uznania jej za umowę znaczącą, Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy umowach tego rodzaju. Termin otwarcia galerii planowany jest na 2010 rok

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2007-12-28 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak  
  2007-12-28 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka