Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 16/2007

Zarząd PRIMA MODA S.A. informuje, że w dniu 5 grudnia 2007 powziął wiadomość, iż na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 5 grudnia 2007 r. został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 1.600.000 zł, wynikającego z publicznej emisji 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda. W chwili obecnej na kapitał zakładowy PRIMA MODA S.A. w kwocie 1.600.000 zł składa się 1.600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o wartości nominalnej 0,50 zł, 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł oraz 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł. Łączna liczba głosów z wszystkich akcji wynosi 4.800.000, z czego na akcje serii A przypada 3.200.000 głosów, na akcje serii B 400.000 głosów, na akcje serii C 1.200.000 głosów.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2007-12-06 Dariusz Plesiak Prezes Zarzadu Dariusz Plesiak  
  2007-12-06 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarzadu Katarzyna Butwicka