Zarząd Prima Moda SA informuje, iż w dniu 31 lipca 2013 roku powziął informację na podstawie otrzymanego zawiadomienia, o nabyciu przez osobę pełniącą w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą, posiadającą dostęp do informacji poufnych i kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Emitenta, 21 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki Prima Moda S.A., o łącznej wartości 31 142,25 zł. Transakcje zostały zawarte w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniach od 10.07.2013 roku do 26.07.2013, przez osobę zobowiązaną. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie