Zarzad Prima Moda S.A. podaje do wiadomosci publicznej terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku:

Raport za IV kwartał 2012 – 01 marzec 2013

Raport za I kwartał 2013 – 15 maj 2013

Raport za II kwartał 2013 nie bedzie publikowany, zgodnie z par 101 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

Raport za III kwartał 2013 – 14 listopad 2013

Raport za I pórocze 2013 – 02 wrzesień 2013

Raport roczny za 2012 – 30 kwiecień 2013