Zarząd Prima Moda S.A informuje, że w dniu 21 września 2012 roku, została podpisana z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie (ul.Grzybowska 53/57) umowa o wielocelowy limit kredytowy w wyskości 5.000.000 PLN, oraz umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na środkach obrotowych do wysokości 6.000.000 PLN. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową WIBOR powiększona o marżę banku. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw na środkach obrotowych. Umowa o wielocelowy limit kredytowy zawarta została na okres jednego roku. Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na środkach obrotowych została zawarta w celu zabezpieczenia kredytu. Szczegółowe warunki obu umów nie odbiegają od standardów w umowach tego rodzaju. Kryterium uznania umów za znaczące, jest przekroczenie wartosci 10% kapitałów własnych Spółki.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi