Zarząd Prima Moda S.A podaje do wiadomosci publicznej terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku:
Raport za IV kwartał 2011 – 29 luty 2012
Raport za I kwartał 2012 – 15 maj 2012
Raport za II kwartał 2012 nie będzie publikowany, zgodnie z par 101 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych;
Raport za III kwartał 2012 – 14 listopad 2012

Raport za I półrocze 2012 – 31 sierpien 2012
Raport roczny za 2011 – 30 kwietnia 2012