Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 31.05.2010
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 6 maja 2010 roku, Rada Nadzorcza Prima Moda S.A przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej Prima Moda S.A z działalności za 2009 rok, zawierające także zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Rada Nadzorcza zatwierdziła projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na 31 maj 2010.
Załączniki: Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009 rok i Projekty uchwał na ZWZA 31.05.2010 Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarzadu