Raport bieżący nr 9/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PRIMA MODA Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 24c, działając na podstawie art. 399 k.s.h. w zw. z art. 402 k.s.h. oraz §9 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 maja 2009 roku, na godzinę 8.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. we Wrocławiu przy ul. Św. Antoniego 24c."
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w roku obrotowym 2008.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 r.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy 2008.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 12. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki celem ich późniejszego umorzenia.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacje dodatkowe:
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć uprawnieni z akcji na okaziciela, uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych. Uczestnictwo może być osobiste lub przez pełnomocnika (nie będącego członkiem Zarządu lub pracownikiem Spółki). Pełnomocnictwo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu powinno być sporządzone – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 maja 2009 r., do godz. 15.00.
Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w siedzibie Spółki (Wrocław, ul. Św. Antoniego 24c), najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 maja 2009 r., do godz. 15.00, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymacje uprawnień wynikających z akcji. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom w terminach i na zasadach przewidzianych przez Kodeks Spółek Handlowych.
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu