Raport bieżący nr 6/2009

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PRIMA MODA S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 20 marca 2009 r podpisanych przez obie strony egzemplarzy porozumienia co do przejęcia praw z umowy najmu na lokal handlowy dla Prima Moda w Galerii Krakowskiej. Umowa została zawarta pomiędzy PRIMA MODA S.A. i Kraków Nowe Miasto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa obowiązuje do 2016 roku. Szacunkowa wartość umowy wynosi 2.490.300 PLN brutto co stanowi ponad 10 % wartości kapitałów własnych emitenta, w związku z czym umowa ta spełnia przesłanki do uznania jej za umowę znaczącą. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy umowach tego rodzaju.
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu