Raport bieżący nr 5/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PRIMA MODA S.A. informuje, że w dniu 11 marca 2009r. powziął wiadomość o otrzymaniu podpisanych przez obie strony egzemplarzy cesji praw z umowy najmu na wynajem nowego lokalu dla salonu firmowego Prima Moda w galerii handlowej Renoma we Wrocławiu. Umowa została zawarta na okres 5 lat, pomiędzy PRIMA MODA S.A. i DTC Renoma Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szacunkowa wartość umowy wynosi 1.547.000 PLN brutto co stanowi ponad 10 % wartości kapitałów własnych emitenta, w związku z czym umowa ta spełnia przesłanki do uznania jej za umowę znaczącą, Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy umowach tego rodzaju. Termin otwarcia galerii planowany jest na kwiecień 2009 rok
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu