Raport bieżący nr 23/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Prima Moda S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 29.07 2008 podpisanej obustronnie umowy najmu z Fashion House Warsaw Sp z o.o., na lokal w Centrum Handlowym Fashion House w Piasecznie, przeznaczony na salon firmowy Prima Moda S.A.. Umowa została zawarta na czas oznaczony a jej warunki nie odbiegają od powszechnie przyjętych w obrocie gospodarczym dla umów tego rodzaju. Umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych, jednakże Zarząd podaje fakt zawarcia przedmiotowej umowy do publicznej wiadomości, gdyż stanowi ona etap realizacji celów emisji akcji serii C oraz ma potencjalnie duże znaczenie dla przychodów Spółki w przyszłości
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu