Raport bieżący nr 20/2008 
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 29 lipca 2008 roku Rada Nadzorcza Prima Moda S.A. na mocy uchwały 1/07/2008 , wybrała firmę PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Elbląskiej 15/17, O/ Region Zachód, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477 oraz zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 34774, do przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2008 oraz badania sprawozdania finansowego za 2008 rok.
Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu, przy badaniu danych finansowych zawartych w prospekcie emisyjnym oraz przy badaniu sprawozdania finansowego za 2007 rok.
Rada Nadzorcza Prima Moda S.A. dokonała wyboru audytora zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w Statucie Spółki, Regulaminie Rady Nadzorczej Prima Moda S.A. oraz obowiązującymi przepisami.
Podstawa prawna
RMF z dnia 19.10.2005 par 5 ust.1 pkt 19
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu